sprzęt i technologia

sprzęt i technologia

Udostępnij URL przez:

W ramach współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji miałem przyjemność zapoznania się nowoczesnymi rozwiązania w sprzęcie elektronicznym oraz wykorzystaniem nowych technologii.

Poniżej zestawienie kilku ciekawszych projektów, z którymi miałem okazję się zapoznać:

Nazwa projektuOpis
EPOS-PL
SYSTEM OBSERWACJI PŁYTY EUROPEJSKIEJ
Zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi poprzez budowę i integrację infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi na poziomie lokalnym, krajowym jej ścisłą integrację z międzynarodowymi, europejskimi i globalnymi bazami danych, serwisami i usługami w ramach programu EPOS (Europen Plate Observing Wzmocnienie partnerstwa z przemysłem i zbudowanie stałego procesu transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi.
Projekt zrealizowany dzięki:
1. Budowie niezbędnej krajowej infrastruktury badawczej na potrzeby badań z dziedziny Nauk o Ziemi;
2. Budowie Centrów Infrastruktury Badawczej. W ramach projektu rozbudowano istniejące CIB dla:
– Sejsmiczności Indukowanej,
– Obserwacji Geomagnetycznych i Magnetotellurycznych,
– Laboratoriów Analitycznych,
– Sejsmicznych Badań Litosfery,
– Danych GNSS,
– Obserwacji Grawimetrycznych;
3. Kompleksowe wsparcie IT budowanej infrastruktury poprzez:
– integrację Centrów Infrastruktury Badawczej,
– integrację krajowych sieci pomiarowych (m.in. GGOS-PL) z budowaną infrastrukturą,
– budowę zintegrowanej platformy informatycznej na potrzeby prowadzenia badań naukowych w tym dostarczenie środowiska oraz serwisów dostępu, analizy i wizualizacji danych gromadzonych w CIB,
– zapewnienie interoperacyjności platformy i CIB z infrastrukturą EPOS.
PRACE-LABCelem nadrzędnym projektu jest zwiększenie konkurencyjności środowiska naukowego oraz gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, na rynkach międzynarodowych. Dzięki realizacji prac rozwojowych planowana jest poprawa pozycji polskiego sektora ICT poprzez wsparcie i wzmocnienie rozwoju innowacyjnych rozwiązań.
Celem bezpośrednim projektu jest budowa szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (ang. High Performance Computing) złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi oraz udostępnienie jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom w oparciu o tę infrastrukturę usług dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych.
„SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego”Stworzenie nowego laboratorium kriomikroskopii elektronowej, stanowiącego konieczne uzupełnienie dla funkcjonującego obecnie kriomikroskopu TITAN KRIOS. Pierwsze w Polsce kompleksowe laboratorium kriomikroskopii TEM (od preparatyki próbek po rozwiązywanie struktur białkowych), które będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych jednostek badawczych i podmiotów gospodarczych w kraju oraz współpracujące z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie.
CLARIN
Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna
CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa.
Inicjatywa budowy sieci CLARIN jest odpowiedzią na bariery hamujące wykorzystanie osiągnięć inżynierii języka w badaniach naukowych. Dotychczas badacz, który chciał skorzystać z powstających programów i korpusów, musiał łączyć w sobie wiedzę lingwisty i informatyka. Co więcej, usługi budowane w różnych ośrodkach były technicznie niespójne (różne formaty danych), a to znacznie utrudniało użycie kilku usług jednocześnie. Problemem było także nierówne opracowanie narzędzi dla poszczególnych języków europejskich.
Nad zniesieniem tych barier pracuje obecnie ponad 100 europejskich jednostek naukowych. Głównym celem jest budowa narzędzi, które umożliwią rozszerzony dostęp do dużych zbiorów dokumentów tekstowych, nagrań języka mówionego, zasobów multimedialnych oraz ich automatyczną analizę. Funkcjonalne aplikacje i przejrzysty interfejs mają przybliżyć naukowcom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych nowe możliwości prowadzenia badań na tekstach źródłowych. Ujednolicenie postaci narzędzi i zasobów (korpusów, archiwów cyfrowych) sprawi, że dzięki jednej rejestracji użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich usług powstających w całej Europie.
NEBI
KRAJOWY OŚRODEK BADAŃ OBRAZOWYCH W NAUKACH BIOLOGICZNYCH I BIOMEDYCZNYCH
Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych – zaawansowanej infrastruktury informatycznej do gromadzenia i przetwarzania danych oraz stworzenie supernowoczesnej zintegrowanej platformy do wielowymiarowego obrazowania procesów biologicznych, warunkujących zarówno prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jak i leżących u podłoża chorób cywilizacyjnych.
na terenie Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach, powstanie nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek naukowo-badawczy, w którym zlokalizowane będzie m. in. Laboratorium Modelowania i Wizualizacji Dynamiki Złożonych Procesów Biologicznych, serwerownia, pomieszczenia zaplecza IT i telekomunikacji. Dodatkowo w jednym z budynków zlokalizowanych na terenie Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach zostaną utworzone Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego za Pomocą Technik Wysokoprzepustowych oraz Laboratorium Obrazowania Struktur i Funkcji Komórek i Tkanek za Pomocą Technik Wysokorozdzielczych. Dzięki opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań pozwalających na kontrolowany i współdzielony dostęp do generowanych danych, dostępna dla licznych użytkowników platforma online pozwoli na pełne wsparcie zdalnego procesu projektowania oraz zaawansowanej wizualnej analizy i przetwarzania danych pochodzących z wysokorozdzielczych mikroskopów, wysokoprzepustowej aparatury badawczej oraz eksperymentów obliczeniowych.
Narodowe Centrum Technologii Energetycznych
(NCTE)
Celem projektu jest utworzenie infrastruktury badawczej, działającej pod nazwą Narodowe
Centrum Technologii Energetycznych (NCTE). Centrum jest inicjatywą badawczą ukierunkowaną na wsparcie idei zrównoważonego rozwoju sektora paliwowo – energetycznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem technologii innowacyjnych i energetycznego wykorzystania węgla w sposób przyjazny dla środowiska.