2020/2021 Technologia informacyjna

2020/2021 Technologia informacyjna

Udostępnij URL przez:

Szanowni Państwo.

W ramach prowadzonego przeze mnie przedmiotu (wg tabeli poniżej) jest wprowadzenie was do zagadnień jakimi są technologie informatyczne.

Wykłady prowadzone są wg planu w MS Teams – zgodnie z wytycznymi, które wskazałem w komunikatach.

W1Historia rozwoju technologii informacyjnych. Podstawowe pojęcia i definicje. Dane, informacja, wiedza. TI i ich rola w pracy inżyniera.
W2Informacja w rozwoju ludzkości. Społeczeństwo informacyjne.
W3Rozwój komputeryzacji. Tendencje rozwoju sprzętu komputerowego.
W4Informatyka, komunikacja a technologie informacyjne. Media i multimedia – medioteka. System informacyjny a informatyczny.
W5Architektura i budowa komputera. Model jego funkcjonowania. Teoretyczny model komputera – maszyna Turniga. Architektura komputerów von
Neumana i harvardzka.
W6Elementy komputera. Procesor. Pamięć stała. Pamięć o dostępie swobodnym. Interfejs sterujący. Urządzenia wejścia – wyjścia. Blok sterowania.
W7Oprogramowanie systemowe i użytkowe komputerów. System operacyjny i jego warstwy. Komunikacja z innymi maszynami.
W8Bazy danych – wprowadzenie, historia, rodzaje, rozwój baz danych. Zasady relacyjne.
W9Sieci komputerowe i ich architektura. Idea sieci komputerowej. Sieci komórkowe i bezprzewodowe. Internet – podstawowe usługi. Standaryzacja hierarchii domen
W10Wprowadzenie do programowania. Języki programowania.
W11 Kolokwium zaliczeniowe.
ĆW1Praktyczne wyszukiwanie informacji w znanych wyszukiwarkach internetowych.
ĆW2Przygotowanie stanowiska pracy do pracy biurowej.
ĆW3Zasady konfiguracji sieci na stanowisku pracy.
ĆW4Wykorzystanie narzędzi oprogramowania do wykorzystywania protokołów sieciowych
ĆW5Zasady bezpieczeństwa informacji – procedury.
L1Zajęcia organizacyjne. Omówienie sylabusa, efektów kształcenia oraz warunków zaliczenia. Podział na grupy. Szkolenie BHP.
L2Formatowanie tekstu, podstawowe i zaawansowane operacje w edytorze
tekstu.
L3Wstawianie i formatowanie tabel i grafiki do dokumentu tekstowego.
L4Podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego, użycie funkcji logicznej
”jeżeli”. Filtrowanie danych.
L5Prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym. Wykresy i diagramy.
Korzystanie z tabel i wykresów przestawnych.
L6Operacje na macierzach. Rozwiązywanie układów równań liniowych
metodą macierzową.
L7Wykorzystanie narzędzia „szukaj wyniku”. Rozwiązywanie równań
nieliniowych metodą bisekcji.
L8Określanie wskaźnika BMI. Szeregi. Ciągi: arytmetyczny, geometryczny.
L9Obliczanie całek oznaczonych metodą jednej trzeciej Simpsona, metodą
Monte Carlo oraz metodą trapezów
L10Rozwiązywanie równań różniczkowych przy zadanym warunku
początkowym metodą Eulera oraz metodą Runge-Kutty.
L11Elementy optymalizacji. Przybliżanie i szacowanie wartości za pomocą
regresji liniowej i wielomianowej.
L12Tworzenie baz danych w okienkowym RDBMS – MS Access.
L13Tworzenie prezentacji multimedialnych.
L14Tworzenie stron internetowych. 
L15Zajęcia zaliczeniowe. Wystawienie ocen końcowych. Wpisy do indeksów